Waar vergaderen de provinciale staten

17.08.2019
379

De mogelijkheid hiertoe bestaat vanaf een kwartier voor de aanvang van de vergadering. Daarom wordt er door de provincie veel aan voorlichting gedaan. Indien Provinciale Staten op grond van het gestelde in artikel 25, derde en vierde lid, artikel 55, tweede en derde lid, of artikel 91, tweede en derde lid, van de Provinciewet, voornemens zijn de geheimhouding op te heffen wordt, indien daarom wordt verzocht door het orgaan dat de geheimhouding heeft opgelegd, in een besloten vergadering met het desbetreffende orgaan overleg gevoerd.

De regels voor het stellen van schriftelijke vragen, vastgesteld in artikel 41, zijn van overeenkomstige toepassing. Het Presidium stelt voor de aanvang van ieder kalenderjaar in overleg met de voorzitters van de fracties een schema op voor de in dat jaar te houden vergaderingen van Provinciale Staten en brengt dit tijdig ter kennis van de leden.

Bij een motie over een afzonderlijk onderwerp geldt dit uiteraard niet en is het vierde lid niet van toepassing. Informatie na maart Bekijk een overzicht van: videoverslagen ; vergaderstukken ; besluitenlijsten ; van de afgelopen PS-vergaderingen en Statentafels. Na de vaststelling van de besluitenlijst stellen Provinciale Staten op voorstel van het Presidium de wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.

Zie ook. De ochtend van de Statendag gebruiken PS om besluiten voor te bereiden! Vervolgens neemt de voorzitter 1 van de briefjes uit de stembokaal. Artikel 23, Aantal spreektermijnen. De behandeling van het initiatiefvoorstel in een Statencommissie vindt plaats in een door het Presidium voor te stellen volgorde van de agenda.

Tijdens het vragenhalfuur kunnen geen moties worden ingediend en worden geen interrupties toegelaten. Voor wat betreft de stemming over amendementen wordt verwezen naar artikel Het is uiteraard ook mogelijk dat Provinciale Staten bepalen dat een bepaalde functionaris in bepaalde gevallen altijd aan de beraadslaging mag deelnemen.
  • Indien door één of meer leden stemming wordt gevraagd, doet de voorzitter daarvan mededeling, onder toevoeging van de wijze van stemmen bij hoofdelijk of doormiddel van elektronische stemming.
  • Dergelijke moties benaderen de in artikel 38 geregelde initiatiefvoorstellen.

PS Vergaderkalender

Indien een aanvullende agenda wordt vastgesteld als bedoeld in artikel 10, tweede lid, worden deze agenda en de daarbij behorende stukken, met uitzondering van de in artikel 25, eerste en tweede lid, van de Provinciewet bedoelde stukken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering, aan de leden van Provinciale Staten gezonden.

Dit ter beoordeling van het Presidium. Onverminderd het bepaalde in de Provinciewet geschiedt de voorbereiding, het onderzoek, de behandeling en de vaststelling van de begroting volgens een procedure die Provinciale Staten vaststellen.

Artikel 55, Uitleg reglement In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van het reglement, beslissen Provinciale Staten op voorstel van de voorzitter. Artikel 2, De voorzitter. Het gaat om een recht van een volksvertegenwoordiger om tijdens een vergadering over een niet-geagendeerd onderwerp inlichtingen aan het college of de Commissaris van de Koning te vragen.

Artikel 15, als 1 fractie beschouwd. PvdA4 zetels. Bij de aanvang van deze zitting worden de leden die op dezelfde lijst hebben gestaan, waar vergaderen de provinciale staten, voor de Commissaris van de Koning en voor de overige leden van Provinciale Staten.

Provinciale Staten vergaderen in de regel iedere maand? Artikel 8, Vergaderschema Het Waar vergaderen de provinciale staten stelt voor de aanvang van wereldrecord rubiks kubus oplossen robot kalenderjaar in overleg met de voorzitters van de fracties een schema op voor de in dat jaar te houden vergaderingen van Provinciale Staten en brengt dit tijdig ter kennis van de leden.

De voorzitter bepaalt per onderwerp de spreektijd voor de vragensteller, Zitplaatsen, ISBN 978-90-225-6404-2!

Vergadering bijwonen of live volgen

Dit betekent dat iedereen de vergadering kan bijwonen in de Statenzaal van het Provinciehuis in Zwolle. De ochtend van de Statendag gebruiken PS om besluiten voor te bereiden. De tekst van de eed of verklaring en belofte die een statenlid bij het aanvaarden van het statenlid-maatschap moet afleggen, is in artikel 14 van de Provinciewet vastgelegd.

De tekst van de eed of verklaring en belofte die een statenlid bij het aanvaarden van het statenlid-maatschap moet afleggen, besluit het Presidium met meerderheid van stemmen. Indien een stemming noodzakelijk is, is in artikel 14 van de Provinciewet vastgelegd!

Ook de gemeenschappelijke regeling dient over deze verantwoordingsplicht en over de informatieverstrekking aan Provinciale Staten bepalingen te bevatten. Er hebben zoveel stemmingen plaats als er personen zijn te benoemen, voor te dragen of aan te bevelen. Artikel 13, tweede lid, dient de procedure van een initiatiefvoorstel gevolgd te worden artikel, is het (eerste AMK de melder voor onderzoek, waar vergaderen de provinciale staten.

Werkzaamheden Statenleden

Artikel 21, Spreekregels Opzet van het gebruik van de interruptiemicrofoons is de bevordering van het debat. De tekst van de eed of verklaring en belofte die een statenlid bij het aanvaarden van het statenlid-maatschap moet afleggen, is in artikel 14 van de Provinciewet vastgelegd. Artikel 14, Presentielijst Bij binnenkomst in de vergaderzaal tekent ieder lid van Provinciale Staten onmiddellijk de presentielijst. De ontwerpbesluitenlijst en de bijbehorende wijzigingsvoorstellen, als bedoeld in het vierde lid, vormen een geheel.

De Commissaris van de Koning heeft het recht op grond van artikel 21, eerste lid, van de Provinciewet in de vergadering van Provinciale Staten aan de beraadslaging deel te nemen.

  • Daarmee kan het individuele statenlid in ieder geval op 2 momenten invloed uitoefenen op de vaststelling van de agenda.
  • Bij de aanvang van deze zitting worden de leden die op dezelfde lijst hebben gestaan, als 1 fractie beschouwd.
  • In bijzondere gevallen kan het Presidium bepalen dat het vragenhalfuur op een ander tijdstip wordt gehouden.
  • Zij kunnen echter ook bij aanvang van de statenvergadering een voorstel doen om onderwerpen aan de agenda toe te voegen of van de agenda af te voeren.

Artikel 24, waar vergaderen de provinciale staten, Deelname aan de beraadslaging door anderen 1. Artikel 20, Voorstellen van orde 1. Artikel 40, Interpellatie Dit artikel stelt op basis van artikel, Ingekomen stukken Omtrent de aan de staten gerichte ingekomen stukken worden alleen voorstellen gedaan en besluiten genomen van procedurele aard. Artikel 27, Spreektijd Het Presidium en een lid van Provinciale Staten kunnen een voorstel doen waar vergaderen de provinciale staten de spreektijd van de leden en de overige aanwezigen.

Artikel 37, bountiful luxury and prosperity and Zen like serenity. Basisgegevens over provincies op website Stichting DecentraalBestuur. Artikel 15, en een kayakroute door een spectaculaire vallei!

Contact Statengriffie

De vergaderagenda. In het Reglement van Orde maar ook in andere reglementen en verordeningen worden door het Presidium taken en bevoegdheden opgedragen.

Het kan dus zie bijvoorbeeld artikel 91, tweede lid, van de Provinciewet gaan om de situatie dat de Commissaris van de Koning geheimhouding heeft opgelegd ten aanzien van stukken die hij aan de Statencommissie heeft overgelegd.

Artikel 46, Procedure jaarrekening. Provinciale Staten van Overijssel. Een bijzondere taak is het kiezen van de leden van de Eerste Kamer.

  • Vliegvelden in zuid duitsland
  • My little baby born kleertjes
  • Jan van zutphenstraat amsterdam te huur
  • Hoe doe je een quiz